Arkiv för januari, 2008

TV4 –Nyheterna om skadeståndsanmälan mot Farsta

Posted in Allmänt, Debatt, Familjeliv, Media, Myndighet, Personligt, Politik, Reflektioner on januari 15, 2008 by vagiatas

TV4 –Nyheterna uppmärksammade idag och visade reportage om skadeståndsanmälan mot Farsta stadsdelsnämnd , angående Sakis död.
Klicka på länken

http://tv4nyheterna.se/2.139?selId=1.6086&subId=8

Annonser

Skadeståndsanmäla mot Farsta stadsdelsnämnd

Posted in Allmänt, Debatt, Familjeliv, Media, Myndighet, Personligt, Politik, Reflektioner on januari 14, 2008 by vagiatas

Jag Panagiotis Vagiatas, bror till den avlidne Sakis, stämmer Farsta stadsdelsnämnd/förvaltning i Stockholms stad, genom Juan Fonseca från ”Diskrimineringsbyrån” och kräver skadestånd på en Million Kronor.

Här kan ni läsa hela dokumentet som också finns på ”Boxen” för nedladdning:

———-

Farsta stadsdelsnämnd/förvaltning i Stockholms stad

Att: stadsdelsdirektör, Ulla Thorslund

Box 6027

122 06 Enskede

Angående hemställan om ekonomiskt skadestånd med en Millon Kronor rörande Athanasios Vagiatas, 560225-2339, genom Panagiotis Vagiatas, bror till den avlidne Athanasios Vagiatas.

Som ombud för Panagiotis Vagiatas, 570520-0516, (fullmakt bifogas), bror till avlidne Athanasios Vagiatas, hemställer jag härmed om ekonomisk skadestånd med en Millon Kronor gällande Athanasios Vagiatas dödsfall.

Grund för hemställan

Athanasios Vagiatas, bosatt i Stockholm sedan 1978 och boende i Farsta, misshandlades grovt utan anledning den 23 december 2006. Athanasios låg sedan dess i komma tills han dog den 24 december 2007. Efter misshandeln vårdades Athanasios vid Danderys sjukhus och sedan på Sjukhemmet Uttern eftersom han behövde avancerat medicinsk hjälpbehov dygnet runt. Definitionen för hans medvetengrad kalls för vegetativt stadium och pga av hans omfattande skador, skulle han fortsätta att leva så resten av sitt liv. Athanasios var så gravt handikapp så att institutionsvård var det enda alternativt.Farsta stadsdelsnämnd beslutade den 27 juli 2007 att avslå Athanasios ansökan om sjukhemsbehandling. Som skäl för beslutet anförde man att Athanasios var i behov av ständigt tillsyn och omvårdnad för att inte få komplikationer.Farsta ville flytta Athanasios från Sjukhemmet Uttern till en handikappanpassad lägenhet med personlig assistens. Behandlande och ansvariga läkare protesterade mot Farsta beslut eftersom en flytt av Athanasios skulle innebära fara för hans liv. Dessutom skulle Athanasios inte ha den hjälp av medicins expertis som han hade vid Danderyds Sjukhus och vid Sjukhemmet Uttern.Farsta stadsdelsnämnd beslut att flytta Athanasios till lägenhet med personliga assistenter bedömdes av expertis och av Athanasios gode man som orimligt och farlig för Athanasios liv. Behandlande läkare vid Danderyds sjukhus och Sjukhemmet Uttern reagerade kraftig eftersom Farsta stadsdelsnämndens beslut var ganska unik. Det visade sig att ingen patient tidigare med likartade diagnos, hade blivit placerad i lägenhet med personliga assistenter. Skälet till det är enkelt: Man kan inte garantera säkerheten i hemmet på samma sätt som på en institution med både kunnig personal och materiella resurser. Farsta stadsdelsnämndens beslut överklagades av Athanasios gode man till länsrätten. Tillstöd för överklagande ingivits till länsrätten läkarintyg, ADL-intyg och Underlag inför LASS/LSS-utredning.Länsrätten beslutade i dom per den 14 november 2007 att bifalla Athanasios gode mans överklagan dvs. att Athanasios skulle ”tillerkännas rätt till bistånd i form av boende på sjukhem”. Mot länsrättens dom, vägrade Farsta stadsdelsnämnd att flytta Athanasios tillbaka till sjukhemmet Uttern.Man flyttade honom till Farsta sjukhem där han inte kunde vårdas på samma sätt som på Sjukhemmet Uttern.

Vid Farsta sjukhem finns inte tillgång till samma typ av medicinsk expertis som vid sjukhemmet Uttern. Två veckor efter flyttning av Athanasios fick han lunginflammation och dog. Vid sjukhemmet Uttern hade Athanasios drabbats av lunginflammation men eftersom han hade tillgång till specialistvård kunde man behandla honom.Farsta stadsdelsnämnd varnades av specialister för att flytta Athanasios från sjukhemmet Uttran. Man lyssnade inte på dessa specialister. Farsta stadsdelsnämnd förlorade målet i länsrätten och ålagdes att ge Athanasios ”rätt till bistånd” vid rätt plats, dvs. vård på sjukhem ”med tillgång till medicinskt kunnig personal”. Länsrätten beslutade i aktuell dom att Athanasios skulle ”tillförsäkras en skälig levnadsnivå bör ges bistånd i form av permanent boende på sjukhem”. Farsta stadsdelsnämnd trotsade länsrätten beslut genom att placera honom i sjukhem där han inte hade tillgång till medicinsk kunnig personal.Athanasios fick inte rätt bistånd i enlighet med länsrättens dom och intentioner.

Om Farsta stadsdelnämnd hade agerat i enlighet med länsrättens dom hade Athanasios med allt sannolikhet fortfarande vara vid liv.

Med anledning av ovanstående hemställer Athanasios Botäckning genom Panagiotis Vagiatas, om ekonomiskt skadestånd från Farsta stadsdelsnämnd med en Millon kronor som ansvarig för att ha orsakat Athanasios död.

Undertecknad emotser svar snarast möjligt och senast 2008-01-24. Om svar ej inkommit senast angivet datum kommer jag att rekommendera min huvudman att överväga rättsliga åtgärder.

Stockholm 2008-01-14

Juan Fonseca